هتل زبان

اصطلاحات کاربردی و روزمره زبان انگلیسی در حوزه مهمان نوازی و پذیرائی و مرور نکات کاربردی گرامری و تصاویر مربوطه.


نوشتاری _نکات ویرایشی در متن های انگلیسی

🔴نوشتاری نکات ویرایشی در متن های انگلیسی  ✅ سه نکته مهم در رابطه با ویرایش و فرمت پاراگراف ها مطرح شده  که حتما باید در پاراگراف های انگلیسی آنها را رعایت کنیم. نکته 1⃣ 👈 خط اول پاراگراف را از کمی جلوتر شروع کنید. 👉 Indent 🔹 در انگلیسی به این عمل Indent گفته می شود. در این عمل نویسنده باید اولین جمله پاراگراف را کمی جلوتر از بقیه جملات شروع کند. دقت کنید که جمله دوم را به دنبال جمله اول بعد از نقطه بنویسید. جمله دوم را از خط جدید شروع نکنید. نکته 2⃣ 👈 نوشتن حرف اول کلمات با حروف بزرگ  👉 Capital Letters 🔹 آیا تمام کلمات باید با حروف بزرگ نوشته شوند؟ خیر.  ✏️ فقط برای این دو گروه از کلمات: 1⃣ کلمات خاص شامل نام های خاص (شخص یا مکان و یا ..) 2⃣ اولین کلمه یک جمله بعد از نقطه. نکته 3⃣ 👈 علامت گذاری  👉 Punctuation 1⃣ برای اولین کلمه هر جمله از حروف بزرگ استفاده کنید.  2⃣ در پایان عبارت ( نه سوال) نقطه بگذارید. 3⃣ در پایان سوال ها علامت ؟ بگذارید.

8/آذر/1397

مکالمه _ بحث های گروهی _ بخش دوم

  🔴بحث هاى گروهى  (بخش دوم ) ✅Commenting on Opinions  واکنش به نظرات  Use these phrases to show that you are carefully listening:  از این اصطلاحات استفاده کنید که نشان دهید با دقت گوش می کنید:  I've never thought about it that way before.  من این طوری هیچ وقت راجع بهش فکر نکرده بودم.  🔹Good point!  نکته خوبی بود.  🔹I get your point.  منظورتو گرفتم  🔹I see what you mean.  منظورتو می فهمم.  ✅Agreeing With Other Opinions  توافق با نظر دیگران  If you agree with what has been said, use these phrases to add your voice in agreement:  اگر با چیزی که گفته شد موافق بودید، از این اصطلاحات استفاده کنید که توافقتان را نشان بدید:  🔹Exactly!  دقیقا  🔹That's (exactly) the way I feel.  منم (دقیقا) همین حسو دارم.  🔹I have to agree with (name of participant).  من اینجا با (اسم اون فرد خاص) موافقم.  ✅Disagreeing With Other Opinions  مخالفت با نظر دیگران  Sometimes we have to disagree with others. These phrases are used to be polite, but firm when disagreeing:  بعضی وقت ها باید با نظر دیگران مخالفت کنیم. این اصطلاحات برای وقتی به کار می روند که مودبانه اما محکم مخالفتمان را بیان می کنیم:  🔹Up to a point I agree with you, but…  تا یه جایی باهات موافقم ولی …  🔹(I'm afraid) I can't agree.  (ببخشیدا) من نمی تونم موافقت کنم.  ✅Advising and Suggesting  نصیحت کردن و پیشنهاد دادن  Thee phrases can be used to advise or make a suggestion during a meeting:  از این اصطلاحات می توان استفاده کرد تا پیشنهاد یا نظری را در طول یک صحبت گروهی بیان کرد.  🔹We should…  ما باید …  🔹Why don't you....  چرا تو نمی کنی …  🔹How/What about…  چرا تو/ چطور تو …  🔹I suggest/recommend that…  من پیشنهاد / نظر می دم که … 

8/آذر/1397

مکالمه _بحث های گروهی _ بخش اول

  🔴بحث های گروهی  ( بخش اول )  ✅ Interrupting  قطع کردن صحبت  Use the following phrases to interrupt or join in the conversation:  از این اصطلاحات هنگام اضافه شدن یا قطع کردن صحبت در یک صحبت استفاده کنید:  May I have a word?  می تونم یه چیزی بگم؟  If I may, I think…  اگه اشکالی نداره، من فکر می کنم …  Excuse me for interrupting.  ببخشید که صحبتتون رو قطع می کنم.  Giving Opinions  نظر دادن  These phrases will give your opinion during a meeting:  این اصطلاحات نظرتون رو در یک ملاقات بیان می کند:  I (really) feel that…  من واقعاً حس می کنم که …  In my opinion…  به نظر من …  The way I see things…  طوری که من موارد رو می بینم …  Asking for Opinions  پرسش درباره نظرات   These questions will help you ask for feedback and opinions during a conversation:  این سوالها می تونه به شما در گرفتن نظرات و نتایج در جریان یک مکالمه کمک کنه:  Do you (really) think that…  شما (واقعاً) فکر می کنید که …  (name of participant) can we get your input?  (اسم فرد شرکت کننده) می شه نظر شما رو داشته باشیم؟  How do you feel about...?  احساس شما راجع به … چیه؟ 

8/آذر/1397

اصطلاحات انگليسى در مورد رزرو اتاق درهتل _ سوالات مسئول پذیرش

🏨اصطلاحات انگلیسی در مورد رزرو اتاق در هتل  🤵🏻سوالات مسئول پذیرش ◽️چه روزی تشریف میارید؟  ?What day do you want to check in   ◽️برای چه روزی می خواید رزرو کنید؟  ?Which date did you want to reserve  ◽️برای چه روزی می خواید؟  ?What date are you looking for  ◽️اتاق رو برای چند روز می خواید؟  ?How many days would you like the room for   ◽️چه روزی تشریف می برید؟  ?When will you be checking out  ◽️برای چند شب؟  ?For how many nights  ◽️چه نوع اتاقی می خواید؟  ?What sort of room would you like  ◽️چند اتاق می خواید رزرو کنید؟  How many rooms would you like to reserve?  ◽️چند اتاق لازم دارید؟  How many rooms will you need?  ◽️چند اتاق باید براتون رزرو کنم؟  How many rooms should I reserve for you?  ◽️چند بزرگسال همراهتون هستند؟  How many adults will be in your party?  ◽️رزرو برای چند نفره؟  How many people is the reservation for?  ◽️چند کودک همراهتون هستند؟  How many total children will be with you?  ◽️فقط یک اتاق با دو تخت بزرگ داریم. خوبه؟  We only have a room with two queen size beds. Will that be ok?  ◽️اتاق مخصوص سیگاری ها می خواید یا غیر سیگاری ها؟  Do you want a smoking room or a nonsmoking room?  ◽️یک تخت خیلی بزرگ مناسبه؟  Will a single king size bed be ok?

7/آذر/1397

مکالمه

جمله های مفید موقع صحبت✅ وقتی مایل نیستید که گوینده حرفش راتکرار کند از عبارات زیر استفاده می کنید:🔹So you said. 🔹I get the point. 🔹All right, already. 🔹I heard you, already. 🔹Stop harping on that subject. 🔹You are preaching to the choir. 🔹You sound like a broken record.  ✅ وقتی می خواهید که گوینده صحبتش را تمام کند:🔹Some things are better left unsaid. 🔹Don't waste your breath. 🔹Keep it to yourself. 🔹Spare me the story. 🔹Save it! 🔹Shut up! (Impolite.) 🔹Zip up your mouth! 🔹Give it a rest! ✅وقتی می خواهید به نکته ای که در مورد آن حرف میزدید برگردید:🔹What was I saying? 🔹Where was I? 🔹What were we talking about? 🔹I've lost my train of thought for a moment. 🔹I'm a little absent-minded. ✅وقتی که می خواهید گوینده ساده و قابل فهم صحبت کند:🔹Give it to me in plain English. 🔹What does that mean in plain English? 🔹Stop circumventing the issue. 🔹Stop speaking in circles. 🔹Put your cards on the table. 🔹Don't beat around the bush. ✅ وقتی می خواهید بگید که حرف گوینده را می فهمید:🔹I understand. 🔹I see. 🔹I get it. 🔹I got it. ✅وقتی می خواهید صحبت گوینده را قطع کنید و مطلبی را بگید:🔹I'm sorry to interrupt, but you're not exactly right. 🔹I beg your pardon, but I don't think that's entirely correct. 🔹May I interrupt for a minute? 🔹Can I say something? 🔹Can I add something here? 🔹Can I put in my two cents' worth? 🔹If I may. ✅وقتی می خواهید روی جدی بودن صحبتتون تاکید کنید:🔹I'm dead serious. 🔹I'm not kidding. 🔹No kidding. 🔹No pun intended. 🔹Joking aside

13/آبان/1397

اصطلاحات رایج امریکایی

اصطلاحات رایج امریکایی 🔹You've got them shaking in their boots = They are afraid now.   🔹You'll have to sink or swim = It will be win all or lose all now.   🔹We are sitting pretty = We are in a good position.   🔹She slays me with that nonsense= She disgusts me with those silly ideas.   🔹Everything is ship shape = Everything is in good order.    🔹Why don't you sleep on it? = Think about it tonight - let me know tomorrow.   🔹We just made small talk = We didn't talk about anything serious.   🔹Go ahead and sound off = Say what you think.   🔹He's spaced out = He is on drugs.   🔹It will spread like wildfire = This idea will be very popular.   🔹They have stacked the deck = We are not playing under even conditions.   🔹They have stacked the cards = They have cheated us to their advantage.   🔹We will need to start from scratch = We need to start at the beginning.   🔹I don't want to steal his thunder = I will let him break the good news.   🔹 She tried to steal the spotlight = She wants undeserved attention.   🔹You must stick to your guns on that = Your idea is good .stay with it.   🔹He's just a stick-in-the-mud = He is too old fashioned.   🔹You won't strike it rich = This idea won't make you rich. 🔹You need to strike while the iron is hot = Do it while the opportunity is right.   🔹We won't take a back seat to them = We won't be in second place to them. 🔹We're in the driving seat = We control the situation.   🔹Our new project will soon take off = It will be a great success.    🔹You have to take your medicine = If you did wrong you must pay.   🔹You can take the floor = It is your turn - speak.   🔹You run with it = The project is yours to make it a success.   🔹Take your hat off to no one = You are as good as anyone else.   🔹We won't take sides = We will be neutral on this.   🔹That is a tall story = I don't believe your explanation. 🔹We'll throw the book at them = If they did wrong they must pay.   🔹We will throw in the towel = We give up.   🔹We'll throw in the sponge = We give up.   🔹We'll throw a party = We will have a party.   🔹She'll throw a fit = She will be extremely upset.   🔹We'll hold them to the letter = They will have to follow all the rules.   🔹Remember that time marches on = You are wasting time.   🔹I think they will tie the knot = They will get married.   🔹We're tickled to death about it = We are very pleased.

13/آبان/1397

گرامر - ساختار موازی

ساختار موازی در زبان انگلیسی 👉🏻Parallel structure در این ساختار بسیاری از جملات اطلاعاتی را در قالب سری ها یا لیست هایی بیان می کنند. سری ها می توانند دو, سه یا قسمت های بیشتری داشته باشند که همگی از ساختار گرامری یکسانی پیروی می کنند. این موضوع به عنوان ساختار موازی شناخته می شود.انواع ساختارهای موازی در ادامه همراه با مثال بیان شده است:.⚜1) سری های شامل اسمها, صفتها, قیدها یا عبارات:✅اسمها:Vitamin C is destroyed by heat or exposure to air. .ویتامین سی توسط گرما یا در معرض هوا قرار گرفتن از بین می رود----------✅صفتها:His answer to the question was inaccurate and irrational. پاسخ او به سوال, غیرصحیح و نامربوط بود.----------✅قیدها:Vitamin supplements can be prepared naturally and synthetically. ذخایر ویتامینها می توانند به صورت طبیعی یا مصنوعی آماده شوند.✅عبارات:Large amounts of vitamin C can be bought in the form of crystals, or in the form of granules. مقادیر زیادی از ویتامین سی می توانند در قالب کریستال یا کپسول خریداری شود.--------------------⚜2) اسم فعل (فعل ing دار) یا اسم مصدر:✅اسم فعل (فعل ing دار):Claims for vitamin C such as reducing stress and improving athletic performances have not been scientifically demonstrated. ادعاهایی نظیر اینکه ویتامین سی استرس را کاهش می دهد و عملکرد ورزشی را بهبود می بخشد, به صورت علمی نشان داده نشده اند.✅اسم مصدر:When people get scurvy their cells tend to disintegrate and to fall apart. وقتی مردم مبتلا به کمبود ویتامین سی (آسکوربیک) می شوند, سولهای آنها تمایل به متلاشی و از هم جدا شدن می کنند.--------------------⚜3) پیوستگی لازم (correlative conjunction):both ... and               neither ... nor             either ... or             not only ... but also Both fruits and vegetables are rich sources of vitamin C. هر دوی میوه ها و سبزیجات منابع غنی ویتامین سی هستند.

13/آبان/1397
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
 
کمی منتظر بمانید...